Zajímá Vás, co se u nás změnilo s nařízením GDPR? Vlastně nic zásadního: 

  • I nadále budeme s Vašimi osobními údaji nakládat s profesionální péčí. 
  • I nadále budete v naší databázi uchováni jen do doby, kdy si to sami budete přát.
  • I nadále bude náš tým připraven vám pomoci v případě jakýchkoliv dotazů.
  • I nadále se na nás kdykoliv můžete obrátit při hledání nové kariérní výzvy.

VAŠE ÚDAJE JSOU U NÁS V BEZPEČÍ! 

 

Souhlas se zpracováním a uchováváním osobních údajů společností peopleTObusiness s.r.o.

Tímto uděluji správci osobních údajů, společnosti peopleTObusiness s.r.o., se sídlem Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 24829641, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 178241 (dále jen PTB), ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, jakož i ve smyslu příslušných norem Evropské unie, zejména Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, tzv. nařízení GDPR, souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, rodinný stav, dále pak informace o dosaženém vzdělání, praxi a absolvovaných kurzech, jakož i citlivé osobní údaje, a to v rozsahu údajů vypovídajících o mé trestné činnosti

(dále jen „osobní údaje“), a to za účelem:

  • aktivního vyhledávání kandidátů na obsazení pracovních míst nabízených klienty PTB;
  • zprostředkování zaměstnání;

Souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány po dobu, která skončí uplynutím 10 let ode dne udělení tohoto souhlasu.

Zároveň prohlašuji, že mnou poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a že výslovně souhlasím s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeném zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených správcem osobních údajů, společností PTB, zejména právnických osob patřících do skupiny PTB a právnických osob, které jsou se společností PTB ve smluvním vztahu, a to v souladu s předmětem činnosti společnosti PTB, kterým je zprostředkování zaměstnání. Osobní údaje mohou být předávány do jiných států. Společnost PTB bude osobní údaje zpracovávat manuálně i automatizovaně vlastními zaměstnanci.

POUČENÍ:

Poskytnutí osobních údajů a udělení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolné. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat dopisem, emailem či telefonicky na níže uvedených kontaktech:

peopleTObusiness s.r.o. Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Praha         

Email: GDPR@peopletoretail.com

Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení společnosti PTB. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu do doby jeho odvolání.

Prohlašuji, že osobní údaje poskytuji dobrovolně a byl/a jsem seznámen/a zejména se svým právem:

(i)    požadovat od společnosti PTB přístup k osobním údajům, které se mě týkají;

Mám právo získat od společnosti PTB potvrzení, zda osobní údaje, které se mě týkají, jsou či nejsou zpracovávány a získat přístup k těmto údajům. Společnost PTB je povinna poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na mou žádost je společnost PTB oprávněna požadovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

(ii)  na opravu nepřesných údajů, jakož i s přihlédnutím k účelu zpracovávání doplnění neúplných osobních údajů;

(iii) na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), popřípadě omezení zpracování za stanovených podmínek, zejména nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

(iv) na přenositelnost údajů

Mám právo získat osobní údaje, které se mě týkají, které jsem poskytl/a společnosti PTB ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. Při výkonu tohoto práva mohu žádat, aby osobní údaje byly předány přímo společností PTB jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

(v)  vznést námitku proti zpracování pro účely marketingu;

Pokud vznesu námitku proti zpracování pro účely marketingu, ukončí společnost PTB zpracování osobních údajů pro tento účel.

(vi) podat stížnost u dozorového úřadu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů (zejména mám-li pochybnosti o dodržování práv společností PTB, jakožto správce osobních údajů);

 

Společnost PTB se zavazuje k zavedení všech vhodných technických a organizačních opatření za účelem ochrany osobních údajů.